Meditation - May 2019

യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും

സ്വന്തം ലേഖകന്‍ 17-05-2018 - Thursday

"സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്കു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവയെക്കാൾ വലിയവയും അവൻ ചെയ്യും." (യോഹ 14:12)

യേശു ഏകരക്ഷകൻ: മെയ് 17
യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരവും, ഭൗമിക ജീവിതവും, പീഡാസഹനവും, കുരിശുമരണവും, ഉത്ഥാനവും, സ്വർഗ്ഗാരോഹണവും മനുഷ്യബുദ്ധിക്കു പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളാണ്. എങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനെയും അവിടുന്ന് തന്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളില്‍ ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നു. ഇത് ഒരു മനുഷ്യനു ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളില്‍ ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യനായിരിക്കും. കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റേതായ യാതൊന്നിനും അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അവനും ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

ക്രിസ്തു തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ അനുഭവിച്ചതെല്ലാം നാമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ അവിടുത്തോടൊത്ത് അനുഭവിക്കുവാന്‍ അവിടുന്നു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു; അതേ ജീവിതം അവിടുന്നു നമ്മില്‍ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ, ദൈവപുത്രന്‍ ഒരുവിധത്തില്‍ ഓരോ മനുഷ്യനുമായി സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തോടുകൂടി ഒന്നായിത്തീരാന്‍, നാം ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു: നമുക്കുവേണ്ടിയും, നമുക്കു മാതൃകയായും, ക്രിസ്തു തന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ അനുഭവിച്ചതിലെല്ലാം നാമും പങ്കുചേരുന്നതിനായി, തന്‍റെ ശരീരാവയവങ്ങള്‍ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നു.

"എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു തന്നെ ഒരു വലിയ ദൈവിക പദ്ധതിവെളിപ്പെടുത്തുന്നു. "ദൈവപുത്രന്‍റെ പദ്ധതി ഇപ്രകാരമാണ്: നമ്മെയും സഭ മുഴുവനെയും അവിടുത്തെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളില്‍ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുക; അങ്ങനെ നമ്മിലേക്കും സമസ്തസഭയിലേക്കും അവിടുത്തെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും നമ്മിലൂടെയും സഭയിലൂടെയും അവയെ തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം അവിടുന്ന് അവ നമ്മില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു." (CCC 521)

വിചിന്തനം
ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ശക്തനായി മാറുന്നു. അവനും ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നിരവധി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ വലിയ സത്യം തിരിച്ചറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു, അവിടുത്തെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍ നമ്മിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുകയും, നമ്മിലൂടെ അവ തുടരുകയും, പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹത്തായ വിളിയും ദൗത്യവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകർ സുവിശേഷ വേലക്കായി മുന്നോട്ടു വരുവാനും അങ്ങനെ "യേശു ഏകരക്ഷകൻ" എന്ന സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന
"ഏകസത്യദൈവമായ അവിടുത്തെയും അങ്ങ് അയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ". (യോഹ 17:3)

നിങ്ങള്‍ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിന്‍ എന്നു കല്‍പ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ ഈശോയെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള സകലരും മുട്ടുകള്‍ മടക്കുന്ന യേശുനാമത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാന്‍, അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ അനേകം സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഉയർത്തണമേ.

സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി ജീവന്‍ ത്യജിക്കുവാന്‍ അനേകം രക്തസാക്ഷികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആകാശത്തിനു കീഴെ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി, യേശുനാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നല്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും, മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല എന്നും ലോകത്തോട്‌ സധൈര്യം പ്രഘോഷിക്കുവാന്‍ ഓരോ വചനപ്രഘോഷകരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ.

അപ്പസ്തോലന്‍മാരിലേക്ക് അഗ്നിജ്വാലകളായി ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങയുടെ വരദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും, കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ അനേകം കലാകാരന്മാരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ.

എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ, ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവിടുന്ന് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

കർത്താവായ യേശുവേ, ലോകം മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ. അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ച് അവരെയും പ്രേക്ഷിതരാക്കി മാറ്റണമേ.

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോയെ, മരണത്തിന്‍റെ മേല്‍ വിജയം വരിക്കുന്ന ജീവന്‍റെ സുവിശേഷം എല്ലാവര്‍ക്കും പകരുവാന്‍ പുനരുത്ഥാനത്തില്‍ നിന്നും ജനിക്കുന്ന പുതിയ തീക്ഷ്ണത ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും നൽകണമേ. സുവിശേഷത്തിന്‍റെ ഒളിമങ്ങാത്ത സൗന്ദര്യം ഓരോ മനുഷ്യരിലും എത്തിക്കുവാന്‍ പുതിയ പന്ഥാവുകള്‍ തേടുന്നതിനുള്ള വിശുദ്ധമായ ധൈര്യം ഓരോ സഭാധികാരികൾക്കും നൽകണമേ. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ അരികുകളിലും പ്രകാശം വിതറിക്കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആനന്ദം അതിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ വ്യാപിക്കട്ടെ.

പിതാവായ ദൈവമേ, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും കരുണയുണ്ടാകണമേ. യേശുവിന്‍റെ സദ്‌വാര്‍ത്ത പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള അടിയന്തിരവും അത്ഭുതപൂര്‍വ്വവുമായ വിളിക്ക് സമ്മതം നല്‍കിക്കൊണ്ട് അനേകം യുവാക്കൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സുവിശേഷവേലയിലേക്കു കടന്നുവരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുവാൻ വേഗത്തിൽ ഇടവരുത്തണമേ. ഓരോ തലമുറയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ വിശ്വാസത്തിൽ വേരുറച്ചു വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യം അങ്ങ് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കണമേ.

അബാ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ തിരുകുമാരനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന്റെയും കുരിശുമരണത്തിന്റെയും അനന്ത യോഗ്യതയാൽ പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടരുളേണമേ. ആമ്മേൻ.


Related Articles »