Meditation - May 2019

യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടുമുട്ടാതെ ആർക്കും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല

സ്വന്തം ലേഖകന്‍ 25-05-2018 - Friday

"ജീവന്റെ നാഥനെ നിങ്ങള്‍ വധിച്ചു. എന്നാല്‍, ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരില്‍ നിന്ന് ഉയിര്‍പ്പിച്ചു. അതിനു ഞങ്ങള്‍ സാക്ഷികളാണ്" (അപ്പ. 3: 15).

യേശു ഏകരക്ഷകൻ: മെയ് 25
ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീക്ഷ്ണത, ആരംഭം മുതലേ ആദ്യശിഷ്യന്‍മാരില്‍ ഉജ്ജ്വലിച്ചിരുന്നു. അവർ കാണുകയും കേള്‍ക്കുകയും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവർ പ്രഘോഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുവാൻ പോലും അവർ തയ്യാറായത്.

ആദിമ സഭയിലെ ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ലോകരക്ഷകനായ യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടുമുട്ടാതെ ആർക്കും അവിടുത്തെ ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ആദ്യമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്‍റെ ഔന്നത്യം തേടാന്‍ ശ്രമിക്കണം.

ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ നേടുന്നതിനും അവനില്‍ കാണപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി സര്‍വ നഷ്ടങ്ങളും അവർ സഹിക്കണം. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം എന്നത് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല; പലതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും, ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രവർത്തിയാണ്.

സുവിശേഷ പ്രഘോഷകൻ ക്രിസ്തുവിനെയും, അവിടുത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്‍റെ ശക്തിയെയും അറിയുകയും അവിടുത്തെ സഹനങ്ങളില്‍ പങ്കുചേരുകയും, മരണത്തില്‍ അവിടുത്തോടു സദൃശനാവുകയും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്നും, ലോകരക്ഷകനാണെന്നും പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യവും ജ്ഞാനവും അയാൾക്കു ലഭിക്കൂ.

വിചിന്തനം
ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സ്നേഹനിര്‍ഭരമായ ജ്ഞാനമാണ് അവിടുത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാനും, സദ്വാര്‍ത്ത അറിയിക്കുവാനും, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുവാനുമുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മില്‍ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവനിലുമുള്ള ധാരാളം വിശ്വാസികൾ ഈ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയപ്പെടുവാനും; അങ്ങനെ 'യേശു ഏകരക്ഷകൻ' എന്ന് ലോകം മുഴുവനും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുവാനുമായി നമ്മുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം
"ഏകസത്യദൈവമായ അവിടുത്തെയും അങ്ങ് അയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ". (യോഹ 17:3)

നിങ്ങള്‍ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിന്‍ എന്നു കല്‍പ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ ഈശോയെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള സകലരും മുട്ടുകള്‍ മടക്കുന്ന യേശുനാമത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാന്‍, അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ അനേകം സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഉയർത്തണമേ.

സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി ജീവന്‍ ത്യജിക്കുവാന്‍ അനേകം രക്തസാക്ഷികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആകാശത്തിനു കീഴെ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി, യേശുനാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നല്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും, മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല എന്നും ലോകത്തോട്‌ സധൈര്യം പ്രഘോഷിക്കുവാന്‍ ഓരോ വചനപ്രഘോഷകരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ.

അപ്പസ്തോലന്‍മാരിലേക്ക് അഗ്നിജ്വാലകളായി ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങയുടെ വരദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും, കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ അനേകം കലാകാരന്മാരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ.

എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ, ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവിടുന്ന് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

കർത്താവായ യേശുവേ, ലോകം മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ. അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ച് അവരെയും പ്രേക്ഷിതരാക്കി മാറ്റണമേ.

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോയെ, മരണത്തിന്‍റെ മേല്‍ വിജയം വരിക്കുന്ന ജീവന്‍റെ സുവിശേഷം എല്ലാവര്‍ക്കും പകരുവാന്‍ പുനരുത്ഥാനത്തില്‍ നിന്നും ജനിക്കുന്ന പുതിയ തീക്ഷ്ണത ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും നൽകണമേ. സുവിശേഷത്തിന്‍റെ ഒളിമങ്ങാത്ത സൗന്ദര്യം ഓരോ മനുഷ്യരിലും എത്തിക്കുവാന്‍ പുതിയ പന്ഥാവുകള്‍ തേടുന്നതിനുള്ള വിശുദ്ധമായ ധൈര്യം ഓരോ സഭാധികാരികൾക്കും നൽകണമേ. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ അരികുകളിലും പ്രകാശം വിതറിക്കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആനന്ദം അതിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ വ്യാപിക്കട്ടെ.

പിതാവായ ദൈവമേ, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും കരുണയുണ്ടാകണമേ. യേശുവിന്‍റെ സദ്‌വാര്‍ത്ത പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള അടിയന്തിരവും അത്ഭുതപൂര്‍വ്വവുമായ വിളിക്ക് സമ്മതം നല്‍കിക്കൊണ്ട് അനേകം യുവാക്കൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സുവിശേഷവേലയിലേക്കു കടന്നുവരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുവാൻ വേഗത്തിൽ ഇടവരുത്തണമേ. ഓരോ തലമുറയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ വിശ്വാസത്തിൽ വേരുറച്ചു വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യം അങ്ങ് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കണമേ.

അബാ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ തിരുകുമാരനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന്റെയും കുരിശുമരണത്തിന്റെയും അനന്ത യോഗ്യതയാൽ പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടരുളേണമേ. ആമ്മേൻ.


Related Articles »